Det

Upptäck ett nytt Clio

Det nya Clio beta

Få ett smakprov på ett helt nytt Clio! Utöver en ny design, nya funktioner och ett uppdaterat innehåll erbjuder vi även åtta nya spännande ämnen. Det nya Clio bygger på önskemål och behov från lärare och elever i hela landet. Plattformen är fortfarande under utveckling och vi fyller löpande på med ännu mer material och funktioner – håll utkik på plattformen!

Ett komplett Clio med alla dina favoritämnen

Smidig navigering som gör det lekande lätt

Ett universum för att motivera alla elever

Redaktionen tipsar: utvalt undervisningsmaterial i flera ämnen på nya Clio beta

Redaktionen tipsar: utvalt undervisningsmaterial i flera ämnen på nya Clio beta

Användbara verktyg till din undervisning

I det nya Clio hittar du flera användbara verktyg som stöttar en differentierad undervisning. Vissa av verktygen kan du prova redan nu på Clio beta. Andra tillkommer i höst i samband med att den färdiga plattformen släpps med inloggningsfunktion.

Läs mer om verktygen här nedanför!

Få texten uppläst
(Kommer i höst)


Med vår text till tal-funktion kan eleverna få texten uppläst med löpande textmarkering så att det blir lättare att följa med i texten.

Text till tal-funktionen fungerar särskilt bra för elever med svåra läs- och skrivsvårigheter. Eftersom texten markeras i takt med att den läses upp kan eleverna se stavningen och höra uttalet av de enskilda orden samtidigt, vilket stöttar deras läsutveckling.

Global sökfunktion


Den globala sökfunktionen i det nya Clio gör det enkelt att hitta material till alla ämnen och årskurser.

Funktionen gör det bland annat lättare för dig och dina elever att arbeta ämnesövergripande med arbetsområden. Den innebär också att du fortare kan hitta inspiration till olika ämnen eller problemställningar.

Prova själv

Underlätta läsningen med typsnittet Dyslexie
(Kommer i höst)


Dyslexie är ett typsnitt som är utvecklat för att underlätta läsningen för personer med dyslexi. Syftet är att förebygga att läsaren kastar om, spegelvänder eller vänder bokstäverna upp och ner, vilket är vanligt bland dyslektiker.

Flera studier visar att mer än 70 % av barn och vuxna med dyslexi läser fortare och gör färre fel när de använder typsnittet.

Bokmärken
(Kommer i höst)


Bokmärken gör navigeringen i innehållet enklare och snabbare för både lärare och elever. Med bokmärken får lärare möjlighet att spara intressant material till senare. De kan även be sina elever att bokmärka texter och aktiviteter som de ska läsa senare.

Bokmärken är en funktion som har varit mycket efterfrågad av lärare. Därför är vi glada över att kunna introducera bokmärkesfunktionen i det nya Clio.

Besök Clio beta

GeoGebra-integration
(Kommer i höst)


GeoGebra är ett populärt och användbart matematikverktyg som bland annat låter dig och dina elever rita grafer och experimentera med geometri och 3D.

Elever som har svårt med algebraiska problem har ofta lättare att förstå och lösa dem grafiskt. Med GeoGebra kan eleverna enkelt se om de har löst problemet korrekt, och den omedelbara bekräftelsen på att man är på rätt väg kan vara motiverande.

Interaktiva läsguider


De interaktiva läsguiderna stöttar elevernas ämnesmässiga läsförståelse och språkliga utveckling. De hjälper eleverna med strategier för att ta sig an texten, syftet med läsningen, förkunskaper, ordkännedom och utvärderingar genom interaktiva element, som sammantaget aktiverar och guidar eleven genom läsningen.

De interaktiva läsguiderna gör att eleverna upplever att läsningen blir en aktiv process som de tycker är både motiverande och engagerande.

Lärare i andra ämnen än svenska har också stor glädje av det stöd eleverna får via läsguider så att de kan arbeta strategiskt med läsning i alla ämnen.

Testa Clio beta

Interaktiva quiz


Våra interaktiva quiz är väldigt populära bland elever eftersom de blir ett avbrott i läsningen. Samtidigt tvingar de eleverna att aktivt förhålla sig till det de läser och löpande svara på frågor om texten. Quizen sätter utbildningen i ett sammanhang och gör det tydligt för eleverna vad syftet med läsningen är.

Quizen är självrättande och ger direkt feedback på sammanfattande och utvärderande frågor i arbetsområdena.

Interaktiva skrivfält


De interaktiva skrivfälten gör det möjligt för eleverna att löpande skriva anteckningar om vad de har läst, direkt i Clio. Dessutom kan eleverna lösa uppgifter som kräver textproduktion utan att behöva växla mellan olika medier.

Prova själv

Ledtrådar
(Kommer i höst)


Det nya Clio kommer att ha ledtrådar integrerade i arbetsområdena som eleverna kan använda vid behov för att få hjälp med hur de kan ta sig an uppgifterna. Ledtrådarna är inte facit, utan hjälper eleverna att komma vidare på egen hand om de kört fast. Ledtrådar har tidigare bara funnits i Clio Matematik, men i det nya Clio kommer du att hitta dem i alla ämnen.

Varför är det en bra funktion?

Ledtrådsfunktionen innebär att läraren kan lägga mer tid på de elever som behöver det, oavsett om det gäller att utmana elever som behöver svårare uppgifter eller att stötta elever som behöver hjälp. Ledtrådarna kan dessutom stärka elevernas självförtroende genom att de upplever att de oftare kan klara uppgifterna på egen hand.

Redigeringsverktyg till läraren
(Kommer i höst)


Vi vill ge dig som lärare möjligheten att anpassa undervisningsmaterialet efter just dina elever. Därför har vi skapat ett redigeringsverktyg så att du själv kan byta ut bilder och ändra om i uppbyggnaden av aktiviteter och arbetsområden.

Funktionen gör arbetet mer flexibelt och materialet ännu mer relevant.

Besök Clio beta

Spår i arbetsområden
(Kommer i höst)


Spår i arbetsområden är en av Clios mest populära funktioner.

Spåren gör det möjligt att dela in klassen i grupper som kan arbeta med olika teman, metoder eller svårighetsgrader. Det är en fantastisk och unik funktion som bland annat kan användas till att skapa en differentierad undervisning, så att alla elever kan relatera till det de arbetar med.

Personligt skrivbord
(Kommer i höst)


Vi vill ge elever och lärare en mer skräddarsydd upplevelse. Därför har vi skapat ett personligt skrivbord på den nya plattformen, så att du och dina elever snabbt och enkelt hittar det innehåll som är relevant för er.

Lärare och elever har olika behov och vi har utformat de personliga skrivborden därefter.

Prova Clio beta

Lgr22 – Ny läroplan börjar gälla läsåret 22/23

Från höstterminen 2022 börjar en ny läroplan för grundskolan att gälla.  Vi på Clio följer givetvis Skolverkets arbete och ser till att du tryggt kan fortsätta att arbeta med vårt material. 

Den nya läroplanen betonar det gemensamma läsandet och skrivandet, och Clios material är i stor utsträckning redan anpassat efter detta arbetssätt. Clio har ett rikt resursmaterial som tränar läs- och skrivstrategier och vi erbjuder ett specifikt stöd i det digitala läsandet i form av resursmaterialet KNASTER. I Clio Svenska och Svenska som andraspråk finns i alla stadier och årskurser även genomarbetade läshandledningar till populära romaner av kända svenska författare. Läshandledningarna ger utrymme för såväl högläsning som parläsning, utvecklar elevernas läsförståelse och breddar deras ordförråd. Clio har dessutom ett rikt förråd av resurser för skrivträning i form av genomgångar av texttyper samt checklistor och modelltexter som gör att lärare och elever enkelt kan arbeta med gemensamt skrivande med genrepedagogik som teoretisk grund. Clios resursbank kommer också så småningom att utökas med skrivmallar som ger extra stöttning för elever att utveckla sin skrivförmåga. Med Clios material blir det enkelt att differentiera skriv- och lästräningen och samtidigt hålla ihop klassen och träna gemensamt. 

En annan förändring i Lgr22 är betoningen på fakta och förståelse. På Clio har vi därför påbörjat arbetet med att revidera ämnestexter i framför allt NO-ämnena med målet att bygga ut med ytterligare fakta och centrala begrepp. Begreppskunskap är redan och kommer fortsatt att vara ett viktigt inslag i Clio. 

I vissa ämnen har visst innehåll flyttats mellan stadier eller ämnen. Till exempel har världens namngeografi och klimat- och vegetationszoner flyttats från högstadiet till mellanstadiet. Vi flyttar över detta innehåll till mellanstadiet i enlighet med de nya kursplanerna, men vi låter materialet vara fortsatt tillgängligt för de högstadielärare som önskar ha tillgång till det framöver. På samma sätt gör vi med annat innehåll som flyttar mellan stadierna. 

Den nya läroplanen har nytt innehåll som berör sexualitet, samtycke och relationer. Redan idag erbjuder Clio material som behandlar detta område och som gör det enkelt för lärare att sätta den nya läroplanen i praktik. Materialet har tagits fram i samarbete med RFSU. På Clio kommer dessa frågor fortsatt vara i fokus. 

Det är gratis att smygtitta

På Clios nya läromedelsplattform kommer vi samla allt det bästa materialet du redan känner till i en ny och förbättrad design för lärande. Redan nu kan du testa innehållet i plattformen och vi kommer löpande att uppdatera med ännu mer material och funktioner.

Se det nya Clio beta

Clio får 8 nya ämnen

I vår utökar vi vårt digitala läromedel med moderna språk och de praktisk-estetiska ämnena. Därmed kan vi med stolthet erbjuda ett digitalt läromedel i alla ämnen till mellan- och högstadiet så att alla lärare kan ta del av Clios multimodala undervisningsmaterial.

Läs mer här

Frågor?

Har du några funderingar om det nya Clio?
Här kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna.